Privacy Statement van Advocatenkantoor Van den Akker

 1. Advocatenkantoor Van den Akker respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Van den Akker verwerkt.
 2. Advocatenkantoor Van den Akker verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.
 3. Advocatenkantoor Van den Akker verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures; innen van declaraties; advisering, bemiddeling en verwijzing; voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
 4. Advocatenkantoor Van den Akker verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: naam, adres, woonplaats, telefoonnummers (inclusief mobiel en fax), e-mailadressen, burger-service-nummer, geboortedatum en -plaats, bankrekeningnummers, bedrijfsnaam c.q. naam en adres werkgever, inschrijvingsnummer in het handelsregister, voertuiggegevens, zoals merk, type, laadvermogen en kenteken.
 5. Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Advocatenkantoor Van den Akker omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.
 6. Advocatenkantoor Van den Akker verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
  wettelijke verplichting; uitvoering van een overeenkomst; verkregen toestemming van betrokkene(n); gerechtvaardigd belang.
 7. Advocatenkantoor Van den Akker deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Van den Akker, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
 8. Daarnaast kan Advocatenkantoor Van den Akker persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 9. Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Van den Akker uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Van den Akker ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.
 10. Advocatenkantoor Van den Akker hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocatenkantoor Van den Akker gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor Van den Akker in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
 11. Advocatenkantoor Van den Akker bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.
 12. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
 13. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Van den Akker aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
 14. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Advocatenkantoor Van den Akker, t.a.v. mr. H.C. van den Akker, Postbus 273, 2800 AG Gouda
  of per e-mail aan: info@advocatenkantoorvandenakker.nl.
 15. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Advocatenkantoor Van den Akker neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.
 16. Op de website(s) van Advocatenkantoor Van den Akker: www.advocatenkantoorvandenakker.nl c.q. www.transportadvocaat.com zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Advocatenkantoor Van den Akker houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.
 17. Advocatenkantoor Van den Akker houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Advocatenkantoor Van den Akker verkocht aan derden.
 18. Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Advocatenkantoor Van den Akker te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Advocatenkantoor Van den Akker op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.
 19. De website van Advocatenkantoor Van den Akker maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Advocatenkantoor Van den Akker geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Advocatenkantoor Van den Akker heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.
 20. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.
 21. Advocatenkantoor Van den Akker heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).
 22. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. Hans C. van den Akker, telefoon +31182761524.
 23. Dit privacy statement is vastgesteld op 25 mei 2018.

 

Bel nu voor juridisch advies en rechtsbijstand: +31 (0) 182 - 76 15 24

Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen voor allerhande andere juridische vragen.
Het eerste telefonische gesprek is gratis !

Call Now Button